Priorytety dla Wrocławia

Drodzy Wyborcy, drogie Wyborczynie!

Czas odnowić lokalną demokrację i przywrócić przyzwoitość w życiu publicznym. Czas przygotować się na zmiany klimatyczne i chronić otaczającą nas przyrodę. Czas na odważne decyzje i inwestycje w transport publiczny. Czas na prawdziwą solidarność społeczną. Czas zmienić Wrocław, aby stał się miastem do szczęśliwego życia.

W naszej zielonej wizji Wrocław to miasto ogród, które pozwala żyć w czystym środowisku oraz blisko zieleni, zarówno tej dzikiej, jak i urządzonej. To miasto w harmonijnym ruchu, gdzie transport publiczny jest dostępny, punktualny, tani i ekologiczny. To miasto otwarte, gdzie mieszkańcy i mieszkanki mogą żyć godnie i bezpiecznie. To miasto przyzwoite, które traktuje wszystkich  z szacunkiem i empatią oraz wzmacnia ich pozycję. Które wdraża w życie najwyższe standardy. Chcemy walczyć o Wrocław ekologiczny, demokratyczny i solidarny, zmieniać nasze wspólne miasto na pokolenia, a nie – jak dotąd – na jedną najbliższą kadencję.

Aby zbudować Wrocław, który dba o swoich mieszkańców i mieszkanki, musimy odnowić nasza lokalną demokrację. Musimy dokonać demokratycznej transformacji naszego samorządu w kierunku pełnej wielopoziomowej demokracji, w której wszystkie decyzje są podejmowane przejrzyście przez wybieralnych i politycznie odpowiedzialnych przedstawicieli w ratuszu, radzie miejskiej i radach osiedli. Ramy te muszą umożliwiać mieszkańcom i mieszkankom czynne zaangażowanie, tak by wyzwolić moc zdolną zmienić Wrocław na lepsze. Dlatego należy przełamać trwający od 1990 roku monopol wąskiej elity urzędniczej na władzę. Dlatego należy przywrócić przyzwoitość w lokalnej polityce, kończąc lata obrażania oraz ignorowania mieszkanek i mieszkańców, a także rozdzielania synekur w urzędach i spółkach miejskich.

Wzywamy wszystkich mieszkańców i mieszkanki Wrocławia do skorzystania z prawa do głosowania. Najbliższe wybory samorządowe  zdecydują o przyszłości naszego miasta nie tylko na kolejne 5 lat, lecz na dekady. To, czy Wrocław stanie się miastem zmiany, czy też zachowa obecne status quo, zależy od naszego, wspólnego wyboru.

Oto dziesięć zielonych priorytetów dotyczących zmian we Wrocławiu:

Koniec politycznych synekur

Wrocław stał się łupem wąskiej kasty urzędniczej i politycznej czerpiącej zyski ze spółek komunalnych. Skończymy z tym, wprowadzając jednoosobowe zarządy spółek z prezesami wybieranymi w otwartych konkursach oraz objętych limitami zarobków. Ograniczymy liczebność rad nadzorczych spółek do trzech osób, które będą wyznaczane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta.

Transparentność decyzji w kulturze

Wrocławska kultura stała się prywatnym folwarkiem wąskiej grupy ludzi, a Wrocławska Rada Kultury została uśpiona. Łączy się instytucje kultury w konglomeraty, tylko po to, żeby wybrani otrzymali wymarzone stanowiska kierownicze. Zmienimy to, wprowadzając proces ewaluacja dyrektorów instytucji kultury oraz zmiana sposobu powoływania członków komisji konkursowych tak, aby przewodniczący komisji nie pozostawał w nadrzędnej roli wobec osób, które do niej powołuje, de facto jednoosobowa decydując o tym, kto zostanie dyrektorem.

Błękitno-Zielona Sieć Wrocławia

Cenne przyrodniczo obszary oraz zieleń naturalna stanowią kapitał przyrodniczy miasta. Istotne jest, aby obszary przyrodnicze w mieście były możliwie duże, połączone ze sobą korytarzami ekologicznymi oraz nieprzecinane przez infrastrukturę intensywnie wykorzystywaną przez ludzi, tworząc błękitno-zieloną sieć. Będziemy chronić doliny wrocławskich rzek. Zawalczymy o wrocławskie lasy, których mamy dramatycznie mało. Będziemy też tworzyć nowe skwery, łąki, zieleńce oraz ogrody działkowe.

Wrocław bez smogu

Wrocław nie może być już w czołówce rankingów najbardziej zanieczyszczonych miasta świata! Priorytetem jest wymiana źródeł ciepła w lokalach znajdujących się w zarządzie miasta, które wciąż nie spełniają wymagań uchwały antysmogowej. Konieczne jest usprawnienie programu “Zmień piec” oraz wprowadzenie dodatkowych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną. Wrocław nie może być największym trucicielem miasta, a najemcy mieszkań komunalnych zmuszani do wymiany źródła ciepła.

Bilet 365

Komunikacja zbiorowa musi być dostępna dla wszystkich mieszkańców. Dlatego postulujemy wprowadzenie biletu 365 - rocznego, imiennego biletu za 365 zł na wszystkie linie oraz darmowej komunikacji dla uczniów, studentów i seniorów. Niższe ceny biletów dla mieszkańców Wrocławia, to więcej pasażerów komunikacji zbiorowej, mniej korków i czystsze powietrze. Chcemy zachęcać także firmy do promowania komunikacji zbiorowej wśród pracowników poprzez korzystne zniżki przy zakupie większej liczby biletów.

Szybka Kolej Miejska we Wrocławiu

Wrocławianki i wrocławianie zasługują na nowoczesną i kompleksową ofertę komunikacji zbiorowej, która obejmuje nie tylko autobusy i tramwaje, ale także kolej. Priorytetem jest ponowna akceptacja biletów MPK w pociągach Kolei Dolnośląskich i Przewozów Regionalnych, docelowo jednak miasto potrzebuje własnej oferty komunikacji kolejowej. Kolej musi być także kluczowym filarem zintegrowanej komunikacji w obszarze aglomeracji wrocławskiej.

Wrocławski Program Chodnikowy

Inwestycje w infrastrukturę drogową nie mogą skupiać się wyłącznie na trasach samochodowych. Wprowadzimy Wrocławski Program Chodnikowy z budżetem 40 milionów złotych rocznie, który przeznaczony zostanie na remonty i budowy chodników. Wnioski o inwestycje z Programu składać będą Rady Osiedli, które najlepiej znają potrzeby mieszkanek i mieszkańców. 

Nauka o klimacie we wrocławskich szkołach

Edukacja to przyszłość miasta, która ułatwia zarządzanie nim przy wsparciu i akceptacji mieszkańców oraz służąca budowaniu świadomego, obywatelskiego społeczeństwa. Dlatego stworzymy czterostopniowy program edukacji klimatycznej i przyrodniczej we wrocławskich szkołach odbywającej się zarówno w klasie, jak i w terenie, prowadzonej przez nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz specjalistów.

Zielony koszyk dla przyszłej mamy

Zadbamy o zdrowie przyszłych mam i ich dzieci. Wrocław będzie dostarczał młodym matkom cotygodniową porcję zdrowych warzyw i owoców od lokalnych ekologicznych dostawców. Hasło "od pola do stołu" zastosujemy w praktyce, dbając o profilaktykę zdrowotną przyszłych mam i ich dzieci.

Wrocław przyjazny zwierzętom

Zwierzęta - dzikie i towarzyszące człowiekowi - są pełnoprawnymi mieszkańcami miasta. Będziemy zapobiegać bezdomności poprzez program bezpłatnych sterylizacji zwierząt właścicielskich i wolnożyjących oraz elektronicznego znakowania psów i kotów. Będziemy dbać o siedliska zwierząt, dbając o miejską przyrodę i zieleń obejmując ja odpowiednią ochroną  oraz ograniczymy możliwości generowania konfliktów między ludźmi a zwierzętami poprzez odpowiednie planowanie terenów zieleni.

Głos dla rad osiedli

Rady Osiedli, Radni i Radne Osiedlowe to kręgosłup etyczny i tkanka mięśniowa Wrocławia. To oni są najbliżej mieszkańców, znają ich problemy, znają potrzeby i rozwiązania. Dlatego wprowadzimy zasadę corocznej waloryzacji budżetów Rad Osiedli i Funduszu Osiedlowego o wskaźnik inflacji oraz urealnimy środki na zadania społeczne Rad Osiedli. Wzmocnimy najważniejsze kompetencje Rad Osiedli oraz przyznamy prawo głosu przedstawicielowi Rady Osiedla podczas sesji Rady Miejskiej Wrocławia w kwestiach dotyczących osiedla.