EUROWYBORY 2024

Więcej o naszym kandydacie w wyborach do Europarlamentu 2024https://zieloni.wroclaw.pl/piotr-drzewiecki/

PRIORYTETY DLA EUROPY

ZIELONA UMOWA SPOŁECZNA (The Green and Social Deal)

Rozpoczniemy ogromny plan inwestycyjny o wartości co najmniej 200 miliardów euro rocznie, aby chronić ludzi i planetę. Plan ten zapewni wszystkim środki do życia i zbuduje dobrze prosperującą gospodarkę. 

Inwestycje zostaną przeznaczone na rozbudowę transportu publicznego i obniżenie cen biletów, umieszczenie paneli słonecznych na dachach wszystkich budynków oraz stworzenie milionów dobrych miejsc pracy w sektorach takich jak budownictwo, energetyka i transport.

Inwestowanie w odnawialne źródła energii i izolację domów będzie oznaczać niższe rachunki za energię. Nasza Gwarancja Energetyczna zapewni, że energia będzie przystępna cenowo, a żadne gospodarstwo domowe znajdujące się w trudnej sytuacji nie zostanie odcięte od energii. 

Plan ten będzie finansowany sprawiedliwie poprzez niższe opodatkowanie pracujących oraz wyższe opodatkowanie najbogatszych firm i osób fizycznych, wyeliminowanie dotacji na paliwa kopalne a także wykorzystanie funduszy na szczeblu UE.

DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU! 100% ENERGII ODNAWIALNEJ DO 2040 R.

Koszty spalania paliw kopalnych z dnia na dzień rosną. Europa musi być liderem na drodze do przyszłości wolnej od paliw kopalnych. Zbudowanie w 100% odnawialnego systemu energetycznego do 2040 r. ochroni klimat i stworzy dwa miliony nowych miejsc pracy. Ograniczy to liczbę ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, co z kolei zapewni wszystkim bezpieczniejszą przyszłość. 

Ma to również sens ekonomiczny. Odnawialne źródła energii są najtańszą formą energii, podczas gdy drogie paliwa kopalne spowodowały kryzys kosztów utrzymania. Koszty bezczynności będą tylko rosnąć. Przestaniemy dolewać oliwy do ognia stopniowo wycofując wszystkie dotacje na paliwa kopalne od 2025 roku. Neutralna klimatycznie UE stanie się bardziej konkurencyjna i nie będzie już zakładnikiem zagranicznych dyktatorów.

DOBRE MIEJSCA PRACY I SPRAWIEDLIWE WYNAGRODZENIE DLA WSZYSTKICH

Nie możemy zaakceptować sytuacji, w której osoby pracujące z trudem wiążą koniec z końcem i żyją w ubóstwie w drugiej co do wielkości gospodarce świata. Po latach wysokich cen europejscy pracownicy i pracowniczki zasługują na godne wynagrodzenie i sprawiedliwy udział w zyskach. Będziemy walczyć o ogólnounijny dochód minimalny, który wystarczy, by utrzymać ludzi z dala od ubóstwa, niezależnie od tego, czy pracują, czy nie. Wprowadzimy na stałe europejskie ubezpieczenie od bezrobocia, aby chronić pracujących w czasach kryzysu gospodarczego. 

Związki zawodowe są kluczem do osiągnięcia wyższych płac i lepszych warunków dla pracujących. Są naszym sojusznikiem i będziemy walczyć o ich prawa oraz kluczową rolę w demokracji. Poprawimy warunki pracy i zadbamy, aby zielona transformacja nie pozostawiła żadnego pracownika i pracowniczkę w tyle. Będziemy walczyć o pełne prawa pracownicze dla pracowników i pracowniczek platformowych i zakaz bezpłatnych staży.

ODBUDOWA PRZYRODY, OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI

Musimy przywrócić przyrodę i odbudować cenne ekosystemy, które są dziś zagrożone. Powstrzymamy wymieranie gatunków i ochronimy co najmniej jedną trzecią lądów i mórz Europy, w tym tereny podmokłe, lasy, rzeki i jeziora. Walczymy o Unię Europejską wolną od zanieczyszczeń, z powietrzem, którym da się oddychać, czystą wodą i towarami konsumpcyjnymi wolnymi od toksyn. Będziemy trzymać niebezpieczne pestycydy, takie jak glifosat, z dala od naszych pól.

ZAPEWNIENIE PRZYSTĘPNYCH CENOWO MIESZKAŃ DLA WSZYSTKICH

Wszyscy muszą mieć wygodne domy, które będą ciepłe zimą i chłodne latem. Będziemy walczyć o położenie kresu gwałtownemu wzrostowi czynszów, inwestować w przystępne cenowo i publiczne budownictwo mieszkaniowe oraz wspierać kontrolę czynszów tam, gdzie to konieczne w celu ochrony najemców. Zakrojony na szeroką skalę program renowacji ograniczy ubóstwo energetyczne i ochroni najsłabszych. 

Młodzi ludzie ponoszą ciężar wysokich czynszów i cen mieszkań. Musimy zapewnić im możliwość samodzielnego startu w życie dzięki przystępnym cenowo mieszkaniom i zapewnieniu wszystkich warunków niezbędnych do samodzielnego życia.

ZDROWA, WOLNA OD PESTYCYDÓW ŻYWNOŚĆ PO UCZCIWYCH CENACH

Chcemy, aby zdrowa żywność po uczciwych cenach stała się rzeczywistością w Europie. Miliony Europejczyków zmagają się z rosnącymi cenami żywności, podczas gdy wielki agrobiznes nadal zatruwa nasze organizmy i zanieczyszcza naszą glebę i wodę. 

Przeznaczymy jedną trzecią budżetu UE wydawaną obecnie na rolnictwo przemysłowe na inwestycje w zrównoważone rolnictwo, dzięki czemu zdrowa żywność będzie bardziej dostępna po uczciwych cenach zarówno dla konsumentów i konsumentek, jak i producentów i producentek. Położymy kres spekulacjom zmuszającym ludzi do głodowania, podczas gdy handlowcy osiągają rekordowe zyski.

KONIEC OKRUCIEŃSTWA WOBEC ZWIERZĄT! POŁOŻENIE KRESU MEGAFARMOM I TRANSPORTOWI DŁUGODYSTANSOWEMU

Zwierzęta zasługują na opiekę i ochronę. Będziemy walczyć o dobrostan zwierząt wraz z milionami Europejek i Europejczyków, którzy podpisali Europejskie Inicjatywy Obywatelskie domagające się zakończenia praktyk opartych na wyzysku. Zobowiązujemy się do zakazania okrutnych megafarm, stosowania klatek w hodowli zwierząt i ferm futrzarskich. Ograniczymy transport zwierząt i położymy kres długodystansowym przewozom żywych zwierząt ciężarówkami i statkami.

PŁACIMY PODATKI. MILIARDERZY I MIĘDZYNARODOWE KORPORACJE RÓWNIEŻ MUSZĄ PŁACIĆ SWOJĄ SPRAWIEDLIWĄ CZĘŚĆ.

Dobrze prosperująca gospodarka stawia na pierwszym miejscu ludzi i planetę, a nie korporacje i ultrabogatych. Pomaganie najsłabszym i inwestowanie w ochronę klimatu i środowiska to pilne potrzeby, których nie można dłużej ignorować, dlatego konieczne jest zreformowanie naszego niesprawiedliwego systemu podatkowego.

Wprowadzimy minimalny podatek od zysków kapitałowych i ogólnounijny podatek od majątku, a także położymy kres unikaniu opodatkowania przez międzynarodowe korporacje. Musimy powstrzymać spekulacje podnoszące ceny dzięki podatkom od nadzwyczajnych zysków i podatkowi od transakcji finansowych.

Sprawiedliwe opodatkowanie zmniejszy obciążenie podatkowe osób pracujących, dzięki czemu będą miały one pod koniec miesiąca więcej pieniędzy w portfelach.

SILNA EUROPA NA RZECZ OCHRONY DEMOKRACJI, PRAW PODSTAWOWYCH I WOLNOŚCI

Negatywna reakcja skrajnej prawicy jedynie zwiększa naszą determinację: Zieloni staną w obronie europejskiej demokracji i rządów prawa. Zadbamy o to, aby fundusze publiczne przynosiły korzyści wszystkim obywatelom i obywatelkom, a nie autokratycznym jednostkom i ich skorumpowanym poplecznikom. Podejmiemy szybkie działania w celu zapobieżenia naruszeniom prawa UE. Będziemy dalej walczyć o przejrzystość i uczciwość oraz przeciwko korupcji. 

Będziemy nadal niestrudzenie zwalczać wszelkie formy dyskryminacji i nienawiści. Wszystkie osoby w UE muszą być chronione przed przestępstwami i mową nienawiści. Będziemy bronić prawa do protestów i walczyć z kryminalizacją aktywistów i aktywistek oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Zbudujemy humanitarny system azylowy, który stoi na straży praw człowieka i nie kryminalizuje osób przemieszczających się. Przyjmiemy ludzi szukających pomocy okazując im humanitaryzm i solidarność, a nie strach.

FEMINISTYCZNA EUROPA: TWOJE CIAŁO, TWÓJ WYBÓR!

Musimy obalić patriarchat i zbudować społeczeństwo sprawiedliwe rasowo. Każdy i każda ma prawo dokonywać wyborów dotyczących własnego ciała, decydować o tym, kogo kochają i wyrażać swoją tożsamość. Będziemy bronić samostanowienia i autonomii cielesnej, gwarantując dostęp do legalnego uznawania płci, opieki zdrowotnej dla osób transpłciowych i antykoncepcji.

Zagwarantujemy dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji oraz uznamy prawa seksualne i reprodukcyjne za prawa podstawowe. Walczymy o położenie kresu przemocy wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie i zwiększymy wsparcie dla ofiar.

Zadbamy o to, by kobiety i mężczyźni otrzymywali takie samo wynagrodzenie za taką samą pracę i będziemy nadal walczyć o pełną równość kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach zatrudnienia i życia publicznego.

EUROPA ZJEDNOCZONA NA RZECZ POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA

Unia Europejska narodziła się jako projekt na rzecz pokoju i bezpieczeństwa i musi takim pozostać. W czasach rosnącego autorytaryzmu i wojen musi mówić jednym głosem. Autokraci nie mogą dłużej trzymać UE jako zakładnika i uniemożliwiać jej stawania po stronie partnerów na rzecz pokoju, praw człowieka i multilateralizmu. Należy położyć kres krajowym wetom, aby UE mogła skutecznie pracować nad polityką zagraniczną i innymi kluczowymi obszarami.

Przyszłość Ukrainy jest w Unii Europejskiej i musimy nadal ją wspierać. UE musi być gotowa na przyjęcie nowych państw członkowskich i pomóc krajom kandydującym w przygotowaniu się do akcesji. UE musi wziąć na siebie odpowiedzialność za budowanie pokoju. Na Bliskim Wschodzie jest to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Zielona transformacja zawsze była również kwestią bezpieczeństwa. Uzyskanie niezależności energetycznej, budowa gospodarki o obiegu zamkniętym i osiągnięcie większej kontroli nad kluczowymi technologiami i łańcuchami dostaw, sprawi, że uniezależnimy się od autokratycznych reżimów, a tym samym staniemy się bezpieczniejsi.